ฉบับที่ 5 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ