ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 สานักโรคฯ เปิดเวทีผนึกกำลังเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว