ฉบับที่ 1 ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดทิศทางและแผนที่การศึกษาวิจัย (Research Roadmap)