ฉบับที่ 1 ประจาเดือน เมษายน 2559 สานักโรคฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ต้อนรับเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆ