ฉบับบพิเศษ ประจำเดือน มีนาคม 2559 อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะข้าราชการเดินทางศึกษาดูงาน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน