ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มี.ค.59 สานักโรคฯ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาแผนประคองกิจการ(BCP) และแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(Incident Action Plan:IAP)