เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 

- ไฟล์การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ไฟล์ความแตกต่างระหว่าง การประชุมราชการ vs การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม

- ไฟล์การเสริมสร้างทัศนคติ นิยมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนในการปฎิบัติงาน