ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัดและพื้นที่
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย

กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัดและพื้นที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 – 1 มีนาคม 2559 

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

­________________________________

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.          บรรยาย เรื่อง แนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

                                     โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.          อภิปราย เรื่อง การดำเนินงานของสถานประกอบการเพื่อการดูแลสุขภาพพนักงานสู่สถานประกอบการปลอดโรค : การจัดการ กระบวนการและการวัดผล

                                     โดย     - นางสาวอริศรา เทียมบุญเลิศ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และฝึกอบรมบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) จ.ลำพูน 

                                              - นายพินิจ นิยม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพบริษัท คิง ฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร 

                                              - นายสิทธิพร รองเดช หัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธีสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม ประธาน : นพ. อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค

                                      กล่าวรายงานการประชุม     : นพ. สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. พิธีมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการฯ ระดับประเทศ

                                      โดย นพ. อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค

เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.          อภิปราย เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ ในระดับจังหวัด ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน

                                    โดย     - นางบานเย็น เข็มลาย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ จ.ฉะเชิงเทรา 

                                             - นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบและรองประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จ.ระยอง 

                                             - นางดวงเดือน ฤทธิเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                                                สยามบรมราชกุมารี ระยอง จ.ระยอง 

ดำเนินการอภิปรายโดย นางนิดาพร  สมศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 

วันที่ 1 มีนาคม 2559 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.          อภิปราย เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ ในระดับเขต

                                    โดย     - นายวิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2พิษณุโลก 

                                             - นายสราวุธ เอกอำพัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี 

                                             - นางอมรรัตน์ แสงโสด นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี  

                                             - นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.          อภิปราย เรื่อง ประสบการณ์และแนวทางการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ ในระดับจังหวัด ในส่วนของสถานประกอบการ

                                    โดย     - ดร.วีระพล  วงษ์ประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

                                             - นางศรีปัญญา ม่วงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท 

                                             - นางสมใจ อ่อนละเอียด สาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จ.นครปฐม 

                                             - นางสาวสุวารี ลดกระโทก HR Supervisorบริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด จ. นครราชสีมา 

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                            สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค