ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.59 สานักโรคฯ ขับเคลื่อนงานเวทีสานพลังความร่วมมือสุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบคุณภาพชีวิตและเศรษกิจที่ดี