ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.พ.59 สานักโรคฯ การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพื้นที่เสี่ยง 8จังหวัด