การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการซ้อมแผนและสรุปบทเรียนจากการซ้อมแผน ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการซ้อมแผนและสรุปบทเรียนจากการซ้อมแผน

ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

 

วัตถุประสงค์

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

กำหนดการประชุม

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

 

08.00 – 08.30 น.      ลงทะเบียน

 

08.30 – 09.00 น.      พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

 

                                       โดย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : ประธาน

 

                             นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : กล่าวรายงาน

 

09.00 – 10.00 น.      บรรยาย เรื่อง นโยบายการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค (Slide1)

 

                                       โดย นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 

10.00 – 12.00 น.      บรรยาย เรื่อง ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการซ้อมแผนด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Slide2)

 

                                       โดย นายไพฑูรย์ งามมุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

 

13.00 – 15.00 น.      บรรยาย เรื่อง สถานการณ์อุบัติภัยทางด้านสารเคมี และการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Slide3)

 

                                       โดย ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

15.00 – 16.30  น.     ฝึกซ้อมแผนฯ กรณี สารเคมีรั่วไหล โดย นายไพฑูรย์ งามมุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (Slide4)

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

 

09.00 – 10.00 น.      บรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินการซ้อมแผนด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Slide5) , (Slide6)

 

                                         โดย นายไพฑูรย์ งามมุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

 

10.00 – 12.00 น.      แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสรุปบทเรียนการซ้อมแผนเป็น 3 กลุ่มย่อย

 

 

วิทยากรประจำกลุ่ม นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์ และ นางสาววิรงรอง กาญจนะ

 

 

วิทยากรประจำกลุ่ม นายสาธิต นามวิชา และ นายวงศกร อังคะคำมูล

 

 

วิทยากรประจำกลุ่ม นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์ และ นายประวิทย์ นามรมย์

 

13.00 – 14.30  น.     นำเสนอผลการสรุปบทเรียนการซ้อมแผนแต่ละสถานการณ์สมมติ

 

14.30 – 15.00  น.     สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 

15.00 – 16.00  น.     อภิปรายปัญหาทั่วไป/ปิดการประชุม