การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า โฮเตล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)  และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 มกราคม 2559  ณ โรงแรมไมด้า โฮเตล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

08.00– 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

                                       โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

                                             กล่าวเปิดการประชุมและให้นโยบายการดำเนินงาน

09.15 – 09.45 น.      บรรยาย เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ของกรมควบคุมโรค

                               และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Slide1)

                                       โดย ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

09.45 – 10.15 น.      บรรยาย เรื่อง แนะนำหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

                                       โดย นางจุไรวรรณ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

10.30 – 12.00 น.      บรรยาย เรื่อง คุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Slide2)

                                        โดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักฯ

13.00 – 14.45  น.     แบ่งกลุ่มตามภารกิจงาน ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย

 

          (กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยและกลุ่มภารกิจช่องทางเข้าออก)

          (กลุ่มภารกิจวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง กลุ่มภารกิจกฎหมาย กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ กลุ่มภารกิจจัดสรรกำลังคน และกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ)

 

14.45 – 15.30 น.      ทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุม

15.30 – 16.30 น.      สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้