ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติการรายบุคคล ปี 59