ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปกิบัติการ พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ในการตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม