ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)