ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.59 เตรียมการและจัดทา(ร่าง)ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การส่งเสริมป้องกันโรคฯ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ