ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ เพื่อสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ
เพื่อสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลด