ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธ.ค.58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพองค์กรด้านโรคและภัยสุขภาพฯ