ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธ.ค.58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพรอยต่อ 3 จังหวัดรอบเหมืองทองคำ