ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธ.ค.58 การประชุมเครือข่ายการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีของประเทศกำลังพัฒนา (WHO Chemical Risk Assessment Sub-network of Developing Country)