ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย.58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากฝุ่นหินทราย (Silica)”