การอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหลักสูตรการใช้เครื่องมือตรวจด้านอาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์