ตราสัญลักษณ์ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ภาษาอังกฤษ)
 

ดาวน์โหลด