การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ และองค์ความรู้ / เครื่องมือ / คู่มือ / สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แก่ สคร. เพื่อให้สามารถดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กลุ่มเป้าหมาย   

 รวมจำนวนผู้เข้าประชุม+ผู้จัดการประชุม  100 คน

      (1) กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

      (2) กลุ่มพัฒนาวิชาการ

      (3) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

      (4) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

      (5) กลุ่มระบาดวิทยา

   

กำหนดการประชุม

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2558   

 08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน

 09.00 - 09.15 น.        พิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

                                โดย  ประธาน:   นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

                                กล่าวรายงาน:    ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี     ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 09.15 - 09.45 น.        นโยบายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (slide)

                                          โดย นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

 09.45 - 10.30 น.       งานสำคัญด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี2559 (slide)

                                         โดย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 10.30 - 14.30 น.       นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ปี2559 

                               (1) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (แผนงานบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม) (slide1)

                                         โดย กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 14.30 - 16.30 น.       (2) งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม (slide2.1) (slide2.2)

                                         โดย กลุ่มอาชีวอนามัย

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

 09.00 - 10.30 น.      (3) งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในภาคเกษตรกรรม (slide3)

                                        โดย กลุ่มอาชีวอนามัย

10.30 - 12.00 น.       (4) งานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (slide4.1) (slide4.2)

                                        โดย กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

13.00 - 14.30 น.       (5) การดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (slide5)

                                        โดย นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

14.30 - 16.00 น.       (6) งานสื่อสารสาธารณะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมปี 59 (slide6)

                                        โดย กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย

16.00 - 16.30 น.       (7) แนวทางการดำเนินงานอื่นๆ เช่น งานต่างประเทศ

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2558                       

09.00 - 12.00 น.      (8) รายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง, ระบบรายงานข้อมูล (slide8)

                              อภิปรายทั่วไป สรุปและปิดการประชุม