รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ และการดำเนินการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 

 

 

 

  

 

 

จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา