รายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรณีอุบัติภัยสารเคมี