โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 

. หลักการและเหตุผล

     การดำเนินงานพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานเป็นแผนงานหนึ่งที่บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติ  “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีพ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ” ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาหน่วยบริการ service plan ของกระทรวงสาธารณสุข จากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจำนวน ๙๘ แห่ง (นับถึงปี ๒๕๕๘) โดยมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน   ทั้งนี้มีโรงพยาบาลแม่ข่าย ๘  แห่ง เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนิน
งานทั้งในด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต  และเครือข่ายในจังหวัด เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด ประกันสังคมจังหวัด เป็นต้น

     ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการพัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลอื่น ๆ รวมเป็น ๑๕ แห่ง  ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการจัดบริการอาชีวอนามัย (excellent
occupational health services) โดยเน้นความเชี่ยวชาญด้านโรคจากการทำงานต่าง ๆ  เช่น โรคกระดูกและข้อ  โรคประสาทหูเสื่อม โรคปอดจากการทำงาน และความ
เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯลฯ   

     การจัดประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน
ของโรงพยาบาล  เน้นการเข้าถึงบริการ การติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคจากการทำงาน ๖ โรค ได้แก่ โรคซิลิโคสิส
เอสแบสโตสิส  พิษตะกั่ว โรคประสาทหูเสื่อม โรคกระดูกและข้อ โรคพิษตัวทำละลาย และบาดเจ็บจากการทำงาน โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหน่วยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง   

.วัตถุประสงค์

๑. ติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลที่พัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลทั้งระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ (ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน)

. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยระดับตติยภูมิของโรงพยาบาล (ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ๑๗ แห่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒  สถาบันราชประชาสมาสัย   โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วิทยากร และผู้จัดประชุม รวมทั้งหมด ๘๗ คน

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาคลินิก
โรคจากการทำงานของโรงพยาบาลทั้งระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ 

กำหนดการ

 

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม

วิทยากรผู้วิพากษ์  พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๐

        ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

        ดร.พญ. ฉันทนา ผดุงทศ รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ

        รศ.ดร.พญ.พัชญา พรรคทองสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารประกอบการประชุม

1.  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข

2.  สรุปผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานปี 2557

3.  ผลการพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

4.  ผลการดำเนินงานพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน ปี 2557 – 2558

5.  การพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงานโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

6.  ผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน ปี 2557

7.  ผลการดำเนินงานพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน

8.  ผลการดำเนินงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานปี 2557 (โรงพยาบาลระยอง)

9.  ผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยในกิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟู ทั้งเชิงรุก เชิงรับ (โรงพยาบาลชลบุรี)

10.แนวทางการพัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรกร 

11.ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญโรคปอดเหตุอาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

12.ศูนย์เชี่ยวชาญโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน ปี 2557

13.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

14.ผลการดำเนินงานเป็นศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงานปี 2557 (นางสาวนัยน์ปพร อักษรเผือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

15.ผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานภาคใต้

16.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลลำปาง

17.โรงพยาบาลพิจิตร

18.โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

19.สถาบันราชประชาสมาสัย

20.แนวทางการจัดทำ Road map เพื่อการพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน (กรมควบคุมโรค)