ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การใช้อัตลักษณ์ของกรมควบคุมโรค