(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง