ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ส.ค.58 อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมเยือน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง