การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
 

การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

----------------------------

 

ความเป็นมา

               คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2524  โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการประสานงานอาชีวอนามัยแห่งชาติ” และมีการทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2548 เปลี่ยนเป็นชื่อ “คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” และได้ทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการในครั้งล่าสุด โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/26199 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ 

               คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดนโยบาย ขอบเขตการดำเนินงาน แผนงาน มาตรฐาน และมาตรการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และภัยจากสิ่งแวดล้อม ประสานและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและภัยจากสิ่งแวดล้อม กำหนดวิธีการ แนวทางการศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบด้านอาชีวอนามัยและภัยจากสิ่งแวดล้อม รวมถึง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 นี้ขึ้น

 

ประธานการประชุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

 

ผู้เข้าร่วมประชุม                                         

          คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  55 ท่าน

 

วัตถุประสงค์ในการประชุม

  1. เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้ง และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
  2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2556
  3. ขอความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และ ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  4. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

 

ระเบียบวาระที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2556

3.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหามาบตาพุด

3.2 การแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบจากบ่อขยะอุตสาหกรรม จ.สระบุรี

3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน

3.4 แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

4.2 ทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

ระเบียบวาระที่ 5 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

ระเบียบวาระที่ 6 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป