ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ส.ค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมบริหารสัญจร กระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงแก้ปัญหามลพิษ จังหวัดระยอง