ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ รณรงค์เปิดตัวโครงการดูแลสุขภาพประชาชนเฉพาะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น