สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(Summaries of selected notifiable diseases) - กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม