โครงการประชุมเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชาชน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558
 

โครงการประชุมเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชาชน

ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ  กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

             ประเทศไทยมีจำนวนประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ โดยเฉพาะใน 8 จังหวัดเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง(Hot Zone) ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเสี่ยงโดยประมาณ 20,000 คน (500-3,000 คนต่อจังหวัด) ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อผลกระทบทางสุขภาพจากโลหะหนักและสารเคมีตกค้างในร่างกายได้ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาได้ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปีงบประมาณ 2556 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจำนวน 26.77 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอยดังกล่าวได้รับการให้บริการเก็บขนและนำไปกำจัดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วประเทศมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอยู่ทั้งหมด 2,490 แห่ง เป็นสถานที่ที่มีการกำจัดขยะแบบถูกต้องเพียง 466 แห่ง (ร้อยละ 19) และยังคงมีการกำจัดขยะแบบไม่ถูกต้อง เช่น เทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่งฯลฯ จำนวน 6.9 ล้านตัน (ร้อยละ 26) เนื่องจากหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาในการจัดการ เช่น การขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ฯลฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)

            จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า หลายพื้นที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ เช่น บ่อขยะคลองสาม จ.ปทุมธานี,บ่อขยะเทศบาลนครหาดใหญ่,บ่อขยะจ.บึงกาฬฯลฯ(ไทยรัฐ, 2557)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาที่มีขนาดพื้นที่ 150 ไร่ จ.สมุทรปราการ ที่ทำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบทางสุขภาพจำนวน 1,200 คน โดยส่วนใหญ่มีอาการแสบคอ แสบจมูก ระคายเคืองตา ตาแดงฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และพบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาไฟไหม้บ่อขยะ คือ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยทางด้านระบบทางเดินหายใจ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) นอกจากนี้จากบทความเรื่อง govt and this should pay attention to garbage collector(2003) กล่าวว่าคนเก็บขยะมีคุณภาพชีวิตต่ำ การดำรงชีวิตขาดการป้องกันด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ มีปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทำงานที่เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational diseases) อยู่ในสภาพที่มีกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโดยสรุป พนักงานเก็บขยะ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นผลมาจาก ขยะมูลฝอยเป็นที่สะสมของสารเคมีอันตราย เชื้อโรคต่างๆหรือแม้แต่ของมีคมต่างๆและจากรูปแบบการจัดการขยะพบว่า ในปัจจุบันลักษณะการเก็บขนรวบรวมขยะไม่มีการแยกประเภท สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำในทุกๆด้านของประเทศไทย  ซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขก็เป็นหนึ่งในนั้น

             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำโครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยง ภายใต้ยุทธศาสตร์ลดความเลื่อมล้ำ 

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายให้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานเครือข่ายในการดูแลสุขภาพคนทำงานและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสขยะ

3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพคนทำงานและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการสัมผัสขยะ

 

กลุ่มเป้าหมาย   

จำนวน 160 คน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดเป้าหมาย (ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี)

- ผู้บริหาร วิทยากรและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค                  

- กรมอนามัย                                                                       

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                            

- กรุงเทพมหานคร                                                                 

- กรมควบคุมมลพิษ                                                                

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12               

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                        

- โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป                          

- โรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต.

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.)                

- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค        

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด          

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 23 มิถุนายน 2558   

08.30 - 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 - 09.20 น.        เปิดการประชุม

                               โดย  ประธาน:   นายแพทย์โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค

                               กล่าวรายงาน:    ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี     ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

09.20 - 10.00 น.        บรรยายเรื่อง นโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูง(slide 01)

                               โดย     นายแพทย์โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค

                               ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค

10.00 - 11.00 น.        บรรยายเรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชนและคนทำงานคัดแยก และรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูง(slide 02)

                               โดย     ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

11.00 - 12.00 น.        บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูงจากปัญหาขยะ(slide 03)

                               โดย     ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี  ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.        อภิปรายเรื่อง DHS + FCT กับการดูแลสุขภาพประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ

                               โดย     นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี(slide04)

                                         นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี(slide05)

                                         นายชัชวาล โพธิยอด  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ากว้าง(slide06)

                               ดำเนินการอภิปรายโดย   ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ   รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

14.30 - 15.30 น.        อภิปรายเรื่อง ประสบการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ

                                โดย     นายวิเศษ วริศรางกูล  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

                                          นายกฤติณรงค์ สวัสดิผล  องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

                                          นางสาววรนุช สวยค้าข้าว  สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

                               ดำเนินการอภิปรายโดย นายณัฐพงศ์ แหละหมัน  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

15.30 - 17.00 น.      การประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

                             กลุ่มที่ 1 การสื่อสารความเสี่ยง

                                      วิทยากรกลุ่ม  1.นางสาวณราวดี ชินราช    2.นายอัศวิน  กลิ่นสอนแทน       

                             กลุ่มที่ 2 การสื่อสารความเสี่ยง

                                      วิทยากรกลุ่ม  1.นายจักรี ศรีแสง            2.นางสาวปริฉัตร พูลช่วย

                             กลุ่มที่ 3 รูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน

                                      วิทยากรกลุ่ม  1.นางสาวกาญจนา เขื้อคำ   2.นายราชันย์ ต้นกันยา

                             กลุ่มที่ 4 รูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน

                                      วิทยากรกลุ่ม  1.นางสาวศุภมิตรา คำผาลา  2.นางสาววาธิดา  เรืองสมบัติ

                             กลุ่มที่ 5 รูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ

                                       วิทยากรกลุ่ม  1.นางภัคนี สิริปูชกะ         2.นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์

                             กลุ่มที่ 6 รูปแบบและแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ

                                       วิทยากรกลุ่ม  1.นายธวัชชัย รักษานนท์     2.นายประหยัด เคนโยธา

วันที่ 24 มิถุนายน 2558      

09.00 - 12.00 น.       อภิปรายเรื่อง เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อการจัดการปัญหาขยะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

                              โดย     รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                        ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (slide07)

                                        ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด

                                        นางนุชนาถ สุขาวดี  เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง (slide08)

                               ดำเนินการอภิปรายโดย นางสุธิดา อุทะพันธุ์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.        นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม และอภิปรายทั่วไป(slide09)

14.30 - 15.00 น.        พิธีปิดการประชุม

 

 

 

 

 

                  นายแพทย์โสภณ เมฆธน                 อธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

                       ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี                              ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ                                และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน