ข้อมูลการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 

จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าโรงงานและจำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนโรงงานทั้งประเทศทั้งหมด 134,830 แห่ง มีคนงานทั่วประเทศทั้งหมด 3,969,184 คน โดยจำแนกตามขนาดอุตสาหกรรมได้ดังนี้

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีจำนวนโรงงานทั้งหมด 42,340 แห่ง คนงานทั้งหมด 106,896 คน

อุตสาหกรรมขนาดกลาง มีจำนวนโรงงานทั้งหมด 17,455 แห่ง คนงานทั้งหมด 182,464 คน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีจำนวนโรงงานทั้งหมด 75,035 แห่ง คนงานทั้งหมด 3,679,824 คน

หากจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ปีพ.ศ.2555 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลที่ได้พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานสูงสุดรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ และอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมแซมยานพาหนะและอุปกรณ์ แต่หากพิจารณาจำนวนคนงานพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนคนงานสูงสุดรองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า