ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวัง ดูแลประชาชนและสุขภาพคนทำงานคัดแยกขยะ รีไซเคิลขยะ ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด