ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. รุ่นที่ 3