โครงการอบรมเรื่อง วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558
 

 


 โครงการอบรมเรื่อง วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน
(ภายใต้งบประมาณโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน:
ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน)
วันที่ 27-28  พฤษภาคม  2558 
ณ ห้องประชุมโรงแรม ที เค พาเลซ  กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

        การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และฝ่ายเวชสถิติของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรค/การบาดเจ็บจากการทำงานจากเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานที่มาใช้บริการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ร่วมดำเนินการวิจัย และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของโรงพยาบาล

 

 กลุ่มเป้าหมาย   

       เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานเวชสถิติ จากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงานฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และ วิทยากร จำนวน 90 คน

         กำหนดการประชุม

วันที่ 27 พฤษภาคม  2558

08.00 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิดการอบรม โดย นายแพทย์พิบูล  อิสสระพันธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

09.15 – 10.15 น.

บรรยายเรื่อง สถานการณ์โรคจากการทำงานและดัชนีชี้วัดการป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน  โดย ดร.อรพันธ์   อันติมานนท์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (slide 01)

10.15 – 12.15 น.

การลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามระบบ ICD 10

โดย  นพ.พิบูล  อิสสระพันธ์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (slide 02)

13.30 – 16.30 น.

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดเก็บข้อมูลโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของโรงพยาบาล 

โดย   นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล           โรงพยาบาลลำพูน  (slide 03)

        นางนิศาชล  พฤกษ์ภาคภูมิ             โรงพยาบาลสมุทรสาคร  (slide 04)

        นางจันทร์ทิพย์  อินทวงศ์               โรงพยาบาลระยอง  (slide 05)

        นางยุพา  พิทักษ์วาณิชย์                โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (slide 06)

         นางรำพรรณ  จันทร์มณี                โรงพยาบาลหาดใหญ่  (slide 07)

ดำเนินการอภิปราย โดย     ดร.อรพันธ์   อันติมานนท์   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

 

วันที่ 28  พฤษภาคม  2558 

9.00 – 10.30 น.

แนวคิดและวิธีการคาดประมาณภาระโรคจากการประกอบอาชีพ 

โดย ดร. ทพญ. กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (slide 08)

10.30 –12.00 น.

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลของโรงพยาบาลที่รวบรวมมา (slide 09)

กลุ่มที่ 1 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

วิทยากร  ดร. ทพญ. กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ  

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์  และน.ส.ศิริพร  พรพิรุณโรจน์

กลุ่มที่ 2 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

วิทยากร   นางสาวนิสารัตน์   สงประเสริฐ

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน  นายพีรวิชญ์  จุลเรือง     น.ส.ธิติรัตน์   สายแปง

กลุ่มที่ 3 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ  

วิทยากร   ดร. ฐิติพร สุแก้ว  

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน  ดร.อรพันธ์   อันติมานนท์   น.ส.กมลชนก  สุขอนันต์

13.00 – 14.30 น.

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลของโรงพยาบาลที่รวบรวมมา

กลุ่มที่ 1 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

วิทยากร  ดร. ทพญ. กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ  

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์  และน.ส.ศิริพร  พรพิรุณโรจน์

กลุ่มที่ 2 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

วิทยากร   นางสาวนิสารัตน์   สงประเสริฐ

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน  นายพีรวิชญ์  จุลเรือง     น.ส.ธิติรัตน์   สายแปง

กลุ่มที่ 3 ภาระของโรคปวดหลังและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ  

วิทยากร   ดร. ฐิติพร สุแก้ว  

          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ประสานงาน  ดร.อรพันธ์   อันติมานนท์   น.ส.กมลชนก  สุขอนันต์

14.30 – 15.00 น.

สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน: ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน

โดย      นายโกวิทย์  บุญมีพงศ์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(slide 10)

15.00  น.

อภิปรายทั่วไป และปิดการอบรม