การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตบางเขน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558
 

การประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตบางเขน 
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

--------------------------------------------------------

 ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1.1 องค์กรทุกระดับสามารถบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค / ภัยสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ผลผลิต ที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลัก 2.5 บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ

ผลผลิตย่อย 2.5.1 กลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย

กิจกรรมย่อย 2.5.1.1 พัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนระบบบริการการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัย

 

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากการที่งานด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและกำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาด้านโรคและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุแผนงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักของกรมควบคุมโรคที่ร่วมรับผิดชอบแผนงานดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนินการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นจุดเน้น / โครงการหลักของกรมควบคุมโรค “ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม” และการบูรณาการวิชาการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และงานอื่นๆ  ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดและจัดทำมาตรการดำเนินงานด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการตามมาตรการของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          ดังนั้น สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ จึงเห็นควรให้มีการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินงาน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนกลางและ สคร. มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 2. เพื่อร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และแผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม

 

ผลผลิตของโครงการ

 1. แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 เรื่อง
 2. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 เรื่อง
 3. ข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และแผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

 1. มีแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 เรื่อง
 2. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1 เรื่อง
 3. มีข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และแผนงานควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เรื่อง
 4. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 70 ราย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารสำนักฯ จำนวน 3 คน
 2. ผู้รับผิดชอบงานโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และผู้รับผิดชอบงานโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (PM Env.-Occ.) ของ สคร.ๆ ละ 2 คน รวม 24 คน
 3. นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน
 4. วิทยากร 5 คน
 5. ผู้จัดการประชุม จำนวน 8 คน

รวมทั้งสิ้น 70 คน

 

ระยะเวลาในการจัดประชุม 

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2558

 

สถานที่จัดประชุม 

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

วิธีดำเนินงาน

 1. กลุ่ม / ศูนย์ที่รับผิดชอบหลัก ร่วมกับกลุ่ม / ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มยุทธศาสตร์ หารือเพื่อจัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางและนำเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุม
 2. จัดการประชุมเพี่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนกลาง (สำนักฯ) และ สคร. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ
 2. กลุ่ม / ศูนย์ที่รับผิดชอบหลัก ร่วมกับกลุ่ม / ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มยุทธศาสตร์ หารือเพื่อจัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางและนำเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุม
 3. จัดการประชุม สรุปผลการประชุมและเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด

  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

            ผู้บริหารกรมควบคุมโรค , ผู้บริหารสำนักฯ , นักวิชาการ / เจ้าหน้าที่สำนักฯ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  หน่วยงานในสังกัดสำนักฯ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ระดับ สคร. สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ภายใต้บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้บริหาร , นักวิชาการของสำนักฯ ทุกกลุ่ม / ศูนย์ และ สคร. 1 – 12

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. นางภัคนี สิริปูชกะ  (หัวหน้าโครงการ)      โทร.  0 2591 8189  E-mail  :  occupah@gmail.com
  2. นางสาวอังคณา      เมธากุล                    โทร. 0 2591 8189  E-mail  :  occupah@gmail.com
  3. นางวชิราภรณ์       วิริยะสัมมา       โทร. 0 2591 8189  E-mail  :  occupah@gmail.com
  4. นางสาวอรพรรณ    เพิ่มสำราญ       โทร. 0 2591 8189  E-mail  :  occupah@gmail.com

 

25 มิถุนายน 2558

 

26 มิถุนายน 2558

 

ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน

 
 

 นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

 

 


ดาวน์โหลด