ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ถอดบทเรียนโครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด และ TBIs