ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ค.58 อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตามการดำเนินงานภาคเกษตร จ.กำแพงเพชร