การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
                                              เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558
ณ  โรงแรมริซมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ความเป็นมา

         การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่าย  โรงพยาบาลเชี่ยวชาญด้านโรคจากการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาล ปัจจุบันมี   โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๙๒ แห่ง ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมและพัฒนาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับภาคเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในเครือข่ายภาค จำนวน ๘ แห่ง และได้มีการพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับภาคและโรงพยาบาลอื่นๆอีกจำนวน ๗ แห่ง รวมเป็น 15 แห่ง เพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคจากการทำงานต่างๆ เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคประสาทหูเสื่อม โรคปอดจากการทำงาน  ด้านพิษวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล โดยเน้นการเข้าถึงบริการ การติดตาม เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคจากการทำงานอย่าง  และการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวงแรงงานเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง  

  

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับและเชิงรุกแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือสงสัยว่าตนเองจะเจ็บป่วยจากการทำงาน ได้เข้ามารับบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรคจากแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์โดยเฉพาะ หรือแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ อันจะนำไปสู่การได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
      2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล
      3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

 

กลุ่มเป้าหมาย

       แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากโรงพยาบาลศูนย์ รพ.ทั่วไป สคร. สถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวม 180  คน

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 23 เมษายน 2558

                         กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคเหนือ วิทยากร โดย น.ส.อารีพิศ พรหมรัตน์ และ น.ส.กมลชนก สุขอนันต์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

                         กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยากร โดย น.ส.ศิริพร  พรพิรุณโรจน์ และ น.ส. ธิติรัตน์ สายแปง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

                         กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคตะวันออก วิทยากร โดย นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

                         กลุ่มที่ 4 โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคใต้ วิทยากร โดย ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

                         กลุ่มที่ 5 โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคกลางวิทยากรโดย นายณัฐพงศ์  แหละหมัน และ นายพีรวิชญ์ จุลเรือง  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ

 

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม
             วิทยากรผู้วิพากษ์  ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ
                                   นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
                                   นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส คณะอนุกรรมการป้องกันและส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
                                   ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

 

24 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

                  นายแพทย์โสภณ เมฆธน                 อธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

                       ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี                              ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ                                และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน