ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เม.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ลงสู่การปฏิบัติ