ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดหลักสูตรพื้นฐานฯ สู่เครือข่ายสาธารณสุข