ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการแห้งชาติ ครั้งที่ 7 "เปิดโลกทัศน์ความความมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน"