ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้ค่ามาตรฐานการเฝ้าระวังสุขภาพ/การจัดการพิษสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง เรื่อง Thai BEIs และ Reference Value 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2558