กองการเจ้าหน้าที่กรม คร.ดูงาน 5ส ที่สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเยี่ยมชมดูงาน 5ส ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธันวาคม 2557
 

กองการเจ้าหน้าที่กรม คร.ดูงาน 5ส ที่สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ธค 57 กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาเยี่ยมชมดูงาน 5ส ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม