Occupational Dermatoses
 

Occupational Dermatoses เป็นกลุ่มอาการทางผิวหนังที่แพทย์ผิวหนังและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีโอกาส พบมากขึ้นในการตรวจและรักษาผู้ป่วย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรมควบคู่กับการเกษตรกรรมทำให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีในกระบวนการผลิต ส่วนด้านการเกษตรก็มีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังอยู่ไม่มากก็น้อย ตั้งแต่ผิวแห้ง, มีผื่นคันเล็กน้อย ไปจนถึงผิวแตกเป็นแผลเลือดออกเป็นๆ หายๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการอักเสบรุนแรงและ/หรือเรื้อรังก็จะมี ผลกระทบต่อการทำงาน การเข้าสังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้นการหาสาเหตุ ปัจจัย เสี่ยงของการเกิดโรค การรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับการแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาอาการที่เป็นอยู่และ ป้องกันการเปิดซ้ำจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและหายจากโรคในที่สุด


ดาวน์โหลด