การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการตอบโต้ความเสี่ยง
 

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ความเสี่ยง หมายถึง ลักษณะของสถานการณ์หรือการกระทำใดๆที่มีผลลัพธ์ได้มากกว่า 1 อย่าง โดยไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดผลลัพธ์นั้นๆได้หรือไม่ และอย่างน้อยหนึ่งในผลลัพธ์นั้นไม่พึงประสงค์


ดาวน์โหลด